top of page

Obchodní podmínky příměstských táborů – platné pro rok 2024

Článek I – Úvodní ustanovení

 • Obchodní podmínky příměstských táborů pořádaných Provozovatelem Ing. Bc. Anita Jakvidová se sídlem Matúškova 799/17, Praha 4, IČO: 87754771 ve spolupráci se spolkem Sousedská klubovna Jižní Město, z.s., se sídlem Bohúňova 13, Praha 149 00 a IČ: 08526095 (dále jen „pořadatel“) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pořadatelem a zákazníkem, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako je zejména Občanský zákoník.

 • Obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí přihlášky na příměstský tábor a spolu s ní tvoří smluvní dokumentaci mezi pořadatelem a zákazníkem.

 • Pořadatel prohlašuje, že je oprávněn v souladu se svým předmětem podnikání pořádat pro děti a mládež jednodenní i vícedenní tábory.

Článek II – Smluvní vztah

 • Účastníkem smluvního vztahu je na jedné straně pořadatel a na straně druhé zákazník, kterým je zpravidla zákonný zástupce účastníka, který potvrdil přihlášku jejím odesláním na email: bezvaleto@gmail.com.

 • Předmětem smluvního vztahu je ze strany pořadatele zajištění řádného průběhu příměstského tábora (dále jen „tábor“) pro zákazníkem přihlášenou osobu (přihlášená nezletilá osoba dále též „účastník“) v souladu s těmito podmínkami a relevantními právními předpisy.

 • Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem vzniká okamžikem potvrzení přihlášky, tedy emailem, ve kterém pořadatel přihlášku potvrzuje a zasílá fakturu.  Toto potvrzení zašle pořadatel na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí přihlášky, zejména z důvodů naplnění kapacity tábora. Zákazník odesláním přihlášky odpovídá za to, že je oprávněn dítě na tábor přihlásit a poslat.

 • Odesláním přihlášky se zákazník stává členem spolku Sousedská klubovna Jižní Město na dobu konání tábora, pokud již není členem spolku. Spolek poskytuje zázemí pro konání příměstských táborů.​​​​​​​

Článek III – Cenové a platební podmínky

 • Provozovatel má právo na zaplacení ceny příměstského tábora k datu uvedeném na faktuře, kterou odesílá s potvrzením přihlášky. Nezaplacení ve stanoveném termínu lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatelé mohou jednostranně odstoupit od smlouvy. Objednatel je povinen uhradit poplatek za příměstský tábor a stravu (v případě zájmu o zajištění stravy ze strany pořadatele) do 7 dní od doručení potvrzení přihlášky na účet provozovatele příměstského tábora: 670100-2221179437/6210. V případě, že je přihláška podána v době kratší než 3 týdny před zahájením tábora, je objednatel povinen uhradit poplatek během 3 dnů, nejpozději však 1 pracovní den před zahájením příměstského tábora. Vždy prosím uveďte variabilní symbol uvedený na faktuře. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, celé jméno a příjmení dítěte.

 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na příměstský tábor dříve než 90 kalendářních dnů před zahájením tábora (včetně), činí poplatek částku ve výši 25.% z celkové ceny tábora.

 • Dojde-li ke zrušení příhlašky na letní příměstský tábor od 89 dnů do 60 kalendářních dnů (včetně) před zahájením tábora, činí stornovací poplatek činí poplatek částku ve výši 45% z celkové ceny tábora.

 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní příměstský tábor od 59 kalendářních dnů do 40 kalendářních dnů (včetně) před zahájením tábora, činí stornovací poplatek činí poplatek částku ve výši 70% z celkové ceny tábora.

 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní příměstský tábor později než 39 kalendářních dnů (včetně) před zahájením tábora (včetně), činí stornovací poplatek 100% z celkové ceny tábora, tzn. částka za tábor nevrací, stejně tak, pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec.

 • V případě nečekaných vážných rodinných událostí, úrazu či nemoci neumožňující účast na táboře je vrácení částky na domluvě mezi provozovatelem a zákazníkem.

 • Při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází zaplacená částka a právní vazba na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí.

Článek IV – Rozsah služeb a jejich změny

 • Termín tábora je uveden na přihlášce a rozumí se jím období mezi dnem nástupu na tábor uvedeným v přihlášce a dnem ukončení tábora uvedeným v přihlášce. Konkrétní místo konání tábora a čas a místo začátku a skončení tábora je uvedený na webových stránkách tábora (www.detsketaborypraha.cz) v době přihlašování.

 • Celková cena zahrnuje: pitný režim, instruktory, celodenní vzdělávácí a zábavný program pro děti (lekce anglického jazyka, výlety, atd), pojištění škody způsobené třetí osobě, fotodokumentaci a videa sdílená ve what´s upp skupině, diplomy, medaile a veškeré další pomůcky potřebné k realizaci programu tábora. Pořadatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb, tj. zejména místo konání tábora apod., pouze v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které pořadateli brání poskytnout služby podle předem sjednaných podmínek. Změny je pořadatel povinen oznámit zákazníkovi emailem bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

 • V případě, že se na tábor přihlásí méně než 7 dětí, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout přihlášeným jiný termín nebo storno přihlášky a vrácení uhrazené částky v plné výši.

  Článek V – Práva a povinnosti pořadatele

  Pořadatel je povinen poskytnout služby v rozsahu uvedeném v článku IV. a zároveň si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu tábora z důvodu tzv. vyšší moci, např. infekce bránící pořádání či pokračování tábora, rozhodnutí státního orgánu o uzavření tábora z důvodů stojících mimo pořadatele, např. infekční onemocnění apod.

 • Pořadatel není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec jemu předem potvrzených služeb.

 • Pořadatel má právo před zahájením tábora nebo po jeho započetí odstoupit od sjednaných podmínek v důsledku poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů zákazníkem, např. o zdravotní způsobilosti účastníka (zahrnující vši a hnidy).

 • Pořadatel má právo vyloučit účastníka v průběhu trvání tábora z těchto důvodů:

  zhorší-li se zdravotní stav účastníka

  zdravotní stav účastníka bude ohrožovat zdravotní stav ostatních účastníků (zejména infekční onemocnění (zahrnující vši a hnidy)

  úraz

  pokud účastník bude svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný sobě nebo ostatním účastníkům

  Článek VI – Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník má právo na řádné poskytnutí sjednaných a služeb uvedených v článku IV.

 • Zákazník má právo vyžadovat informace o všech skutečnostech, které se dotýkají smluvně sjednaných služeb uvedených v článku IV.

 • Zákazník je povinen informovat pořadatele o:

  zdravotním stavu svého dítěte a dalších skutečnostech, které mohou ovlivnit chod tábora (zejm. poruchy chování, ADHD, medikace dítěte a další)

  jazykových schopnostech dítěte v případě, že rodný jazyk není čeština

  pohybových schopnostech a zdatnosti dítěte s ohledem na připravovaný program

 • Zákazník má právo zrušit svou objednávku kdykoliv před zahájením tábora. Zrušení musí být provedeno elektronicky emailem na adresu: bezvaleto@gmail.com. Zrušení objednávky a k němu se vztahující storno poplatky se řídí Článkem III.

  Článek VII. – Závěrečná ustanovení

 • Zákazník odesláním přihlášky na tábor (přihláška je k dispozici zde: https://www.detsketaborypraha.cz/Prihlaska_na_tabor.html) stvrzuje, že tyto podmínky obdržel, přečetl si je, souhlasí s nimi, že jim rozumí a v plném rozsahu je přijímá a zavazuje se je dodržovat.

 • Svým odesláním přihlášky na tábor zákazník dále stvrzuje správnost v ní uvedených údajů a svoji připravenost doložit na výzvu pořadatele jejich správnost.

 • Zákazník bere na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat osobní údaje zákazníka a všech jím přihlášených účastníků tábora, a to z důvodu, že tyto osobní údaje potřebuje pro účely plnění smlouvy založené přihláškou na tábor – povinné údaje. Nepovinné údaje (zejména fakturační údaje a profilové údaje) pak pořadatel zpracovává na základě oprávněného zájmu správce i účastníků souvisejícího s plněním smlouvy i k poskytnutí lepších služeb poskytnutých v rámci objednávky. Bližší informace o zpracování osobních údajů pořadatelem jsou uvedeny v dokumentu – Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů – GDPR webových stránek www.detsketaborypraha.cz.

 • Zákazník svým odesláním přihlášky souhlasí s tím, že účastníci tábora mohou být zachyceni na obrazových snímcích (fotky) a na audiovizuálních záznamech (video) a že takové snímky a záznamy mohou sloužit jak k dokumentačním, tak prezentačním účelům pořadatele, vč. internetových, sociálních sítích a propagačních materiálů pořadatele.

Obchodní podmínky Bezva kroužků na Jižáku a Bezva sobot – platné pro rok 2024/2025

Článek I – Úvodní ustanovení

 • Obchodní podmínky příměstských táborů pořádaných Provozovatelem Ing. Bc. Anita Jakvidová se sídlem Matúškova 799/17, Praha 4, IČO: 87754771 (dále jen „pořadatel“) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pořadatelem a zákazníkem, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako je zejména Občanský zákoník.

 • Obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí přihlášky na bezva kroužky nebo bezva sobotu a spolu s ní tvoří smluvní dokumentaci mezi pořadatelem a zákazníkem.

 • Pořadatel prohlašuje, že je oprávněn v souladu se svým předmětem podnikání pořádat a provozovat mimoškolní aktivity pro děti a mládež.

Článek II – Smluvní vztah

 • Účastníkem smluvního vztahu je na jedné straně pořadatel a na straně druhé zákazník, kterým je zpravidla zákonný zástupce účastníka, který potvrdil přihlášku jejím odesláním na webu detsketaborypraha.cz a obdržel potvrzovací email.

 • Předmětem smluvního vztahu je ze strany pořadatele zajištění řádného průběhu dané mimoškolní aktivity (kroužku) pro zákazníkem přihlášenou osobu (přihlášená nezletilá osoba dále též „účastník“) v souladu s těmito podmínkami a relevantními právními předpisy.

 • Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem vzniká okamžikem potvrzení přihlášky, tedy emailem, ve kterém pořadatel přihlášku potvrzuje. Toto potvrzení zasílá pořadatel na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí přihlášky, zejména z důvodů naplnění kapacity kurzu, kroužku. Zákazník odesláním přihlášky odpovídá za to, že je oprávněn dítě na kroužek či akci přihlásit a poslat.

Článek III – Cenové a platební podmínky

 • Provozovatel má právo na zaplacení ceny kurzu, lekce, kroužku, akce k datu uvedeném na faktuře, kterou odesílá s potvrzením přihlášky. Nezaplacení ve stanoveném termínu lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatelé mohou jednostranně odstoupit od smlouvy. Objednatel je povinen uhradit poplatek do 7 dní od doručení potvrzení přihlášky na účet provozovatele příměstského tábora: 670100-2221179437/6210.  Vždy prosím uveďte variabilní symbol uvedený na faktuře. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, celé jméno a příjmení dítěte.

 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na příměstský tábor dříve než 30 kalendářních dnů před zahájením tábora (včetně), činí poplatek částku ve výši 25 % z celkové ceny tábora.

 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na kurz, lekci, akci od 29 dnů do 7 kalendářních dnů (včetně) před zahájením kurzu, lekce, akce, činí stornovací poplatek činí poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny.

 • Dojde-li ke zrušení přihlášky méně než 7 dní před zahájením kurzu, lekce, akce činí stornovací poplatek činí poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora.

 • V případě nečekaných vážných rodinných událostí, úrazu či nemoci neumožňující účast na kurzu, akci, lekci je vrácení částky na domluvě mezi provozovatelem a zákazníkem.

 • Při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází zaplacená částka a právní vazba na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí.

Článek IV – Rozsah služeb a jejich změny

 • Termín kurzu, lekce, akce je uveden na přihlášce. Ve státní svátky a školní prázdniny lekce, akce a kurzy neprobíhají. Konkrétní místo konání, čas a místo začátku a skončení kurzu, akce, lekce je uvedený na webových stránkách tábora (www.detsketaborypraha.cz) v době přihlašování.

 • Pořadatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb, tj. zejména místo konání kurzu, lekce, akce apod., pouze v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které pořadateli brání poskytnout služby podle předem sjednaných podmínek. Změny je pořadatel povinen oznámit zákazníkovi emailem bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

 • V případě, že se na kurz, lekci, akci přihlásí méně než 6 dětí, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout přihlášeným jiný termín nebo storno přihlášky a vrácení uhrazené částky v plné výši.

  Článek V – Práva a povinnosti pořadatele

  Pořadatel je povinen poskytnout služby v rozsahu uvedeném v článku IV. a zároveň si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu kurzu, lekce, akce z důvodu tzv. vyšší moci, např. infekce bránící pořádání či pokračování kurzu, lekce, akce rozhodnutí státního orgánu o uzavření kurzu, lekce, akce z důvodů stojících mimo pořadatele, např. infekční onemocnění apod.

 • Pořadatel není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec jemu předem potvrzených služeb.

 • Pořadatel má právo před zahájením kurzu, lekce, akce nebo po jejich započetí odstoupit od sjednaných podmínek v důsledku poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů zákazníkem, např. o zdravotní způsobilosti účastníka (zahrnující vši a hnidy).

 • Pořadatel má právo vyloučit účastníka z kurzu, lekce, akce z těchto důvodů:

  zhorší-li se zdravotní stav účastníka

  zdravotní stav účastníka bude ohrožovat zdravotní stav ostatních účastníků (zejména infekční onemocnění (zahrnující vši a hnidy)

  úraz

  pokud účastník bude svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný sobě nebo ostatním účastníkům

  Článek VI – Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník má právo na řádné poskytnutí sjednaných a služeb uvedených v článku IV.

 • Zákazník má právo vyžadovat informace o všech skutečnostech, které se dotýkají smluvně sjednaných služeb uvedených v článku IV.

 • Zákazník je povinen informovat pořadatele o:

  zdravotním stavu svého dítěte a dalších skutečnostech, které mohou ovlivnit chod tábora (zejm. poruchy chování, ADHD, medikace dítěte a další)

  jazykových schopnostech dítěte v případě, že rodný jazyk není čeština

  pohybových schopnostech a zdatnosti dítěte s ohledem na připravovaný program

 • Zákazník má právo zrušit svou objednávku kdykoliv před zahájením tábora. Zrušení musí být provedeno elektronicky emailem na adresu: bezvakrouzky@gmail.com. Zrušení objednávky a k němu se vztahující storno poplatky se řídí Článkem III.

  Článek VII. – Závěrečná ustanovení

 • Zákazník odesláním přihlášky na kurz, lekci, akci stvrzuje, že tyto podmínky obdržel, přečetl si je, souhlasí s nimi, že jim rozumí a v plném rozsahu je přijímá a zavazuje se je dodržovat.

 • Svým odesláním přihlášky zákazník dále stvrzuje správnost v ní uvedených údajů a svoji připravenost doložit na výzvu pořadatele jejich správnost.

 • Zákazník bere na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat osobní údaje zákazníka a všech jím přihlášených účastníků, a to z důvodu, že tyto osobní údaje potřebuje pro účely plnění smlouvy založené přihláškou – povinné údaje. Nepovinné údaje (zejména fakturační údaje a profilové údaje) pak pořadatel zpracovává na základě oprávněného zájmu správce i účastníků souvisejícího s plněním smlouvy i k poskytnutí lepších služeb poskytnutých v rámci objednávky. Bližší informace o zpracování osobních údajů pořadatelem jsou uvedeny v dokumentu – Zásady zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů – GDPR webových stránek www.detsketaborypraha.cz.

 • Zákazník svým odesláním přihlášky souhlasí s tím, že účastníci kurzu, lekce, akce mohou být zachyceni na obrazových snímcích (fotky) a na audiovizuálních záznamech (video) a že takové snímky a záznamy mohou sloužit jak k dokumentačním, tak prezentačním účelům pořadatele, vč. internetových, sociálních sítích a propagačních materiálů pořadatele.

bottom of page